Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/142
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞimşek, Atilla-
dc.contributor.authorÇakır, Cüneyt-
dc.date.accessioned2022-08-10T09:20:23Z-
dc.date.available2022-08-10T09:20:23Z-
dc.date.issued2020-
dc.date.submitted2020-
dc.identifier.urihttp://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/142-
dc.description.abstractBu araştırmada, farklı firmalardan aflatoksin içeriği yüksek fındık füreleri temin edildikten sonra, başlangıçtaki aflatoksin profili ile nem, yağ, protein miktarı, viskozite değeri, pH, serbest yağ asitliği (SYA), peroksit değeri (PD), Hunter L*, a* ve b* renk değerleri, toplam fenolik madde miktarı (TFM), antioksidan aktivite (DPPH-RSA), toplam tokoferol (TT) içeriği gibi çeşitli kalite özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra aflatoksin miktarı yüksek füreler fındık sütüne işlenmiş, ön denemeler sonucu tespit edilmiş olan farklı doz (% 6, 9 ve12) ve sürelerde (30, 45 ve 60 dk) aktif kömür (AK) ve bentonit (B) ile işleme tabi tutulmuştur. AK ve B uygulamasından sonra fındık sütlerinde fiziksel kimyasal ve aflatoksin (TAF, AFB1, AFB2, AFG1 ve AFG2) analizler gerçekleştirilerek kalite değişimleri ortaya konulmuştur. Araştırma 2 tekerrür olarak yürütülmüş olup, elde edilen sonuçlar istatistik analize tabi tutulmuş ve önemli bulunan ana varyasyon kaynaklarına ait ortalamalar Tukey Çoklu Karşılaştırma Testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırmada kullanılan fındık sütünde; nem % 74.13-74.43, Hunter L* değeri 61.60-62.97, Hunter a* değeri 6.34-6.37, Hunter b* değeri 12.08-12.99, viskozitesi 99.90-99.60 (cP), pH’ı 6.08, yağ miktarı % 13.51-14.05, protein miktarı % 11.25-13.03, SYA’i 1.40-1.47 (g/100 g), PD 2.75-2.99 (meq/kg yağ), TFM miktarı 238.13-247.75 (mg GAE/100 g), TT miktarı 211.23-215.83 (mg/kg), DPPH-RSA’i % 58.75-58.86 arasıda değişmiştir. Aflatoksin profilini oluşturan AFB1 2.62-2.75 (μg/kg), AFB2 0.31-0.32 (μg/kg), AFG1 3.17-3.33 (μg/kg), AFG2 0.52-0.55 (μg/kg) ve TAF düzeyi 6.62-6.95 (μg/kg) ise sınırları içerisinde tespit edilmiştir. Fındık sütünün nem miktarı, Hunter L*, a* ve b* renk değeri, viskozitesi, pH’ı, yağ miktarı, PD, DPPH-RSA’ı ile AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 ve TAF seviyeleri üzerine A (Absorban) x KO (Katkı Oranı) x S (Süre) interaksiyonunun etkisi önemli (p<0.05) bulunmuştur. SYA’i üzerine KO ve S faktörleri etkili bulunurken, TFM ve TT miktarı üzerine ise KOxS interaksiyonunun etkisi önemli bulunmuştur. AK ve B fındık sütlerinde kullanıldığında, Hunter L* ve Hunter b* değerinin azalırken, tersine Hunter a* değeri B kullanımında ise bir miktar artmış, AK kullanımında düşmüştür. Örneklerin viskozitesi B kullanımında kontrol örneklerine ve AK’e göre daha fazla artış göstermiş ve daha kıvamlı ürünler vermiştir. pH değeri AK uygulamasında B’e göre daha yüksek çıkmış 6.69-7.25 arasında değişim göstermiştir. Yağ miktarı KO ile dalgalanma gösterse de yüksek KO ve S’de bir miktar yükselmiştir. PD ise her iki absorbanla düşüş göstermiş bu düşüşler aynı sınırlar içerisinde yer almıştır. DPPH-RSA’i kontrol örneklerine göre TT ve TFM gibi antioksidanların azalışına bağlı olarak azaldığı, kayıpların AK ilavesi ile daha arttığı gözlemlenmiştir. SYA değerinin sadece KO ve S faktörleri ile düşse de istatistiki olarak önemsiz çıkmıştır. TFM ve TT miktarı ise her iki absorban ile azalış göstermiştir. Çalışmanın asıl hedeflerinden biri olan fındık sütünde aflatoksin miktarının AK ve B ile düşürülmesi büyük ölçüde amacına ulaşmış, fındık sütünde TAF miktarı 6.78’den 1.96 gibi yasal sınırın (10 μg/kg) altına çekilebilmiştir. AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 miktarları ise sırasıyla 0.38, 0.095, 1.17, 0.255 değerlerine kadar indirilmiştir,en_US
dc.description.abstractIn this research, after obtaining hazelnuts puree with high aflatoxin content from different companies, various quality features such as aflatoxin profile, moisture, oil, protein amount, viscosity value, pH, free fatty acidity (FFA), peroxide value (PV), Hunter L *, a * and b * color values, total phenolic matter (TPM), antioxidant activity (DPPH-RSA), tocopherol content were determined. Afterwards, hazelnut puree with high aflatoxin levels were processed into hazelnut milk and treated with activated charcoal (AC) and bentonite (B) at different doses (6, 9 and 12 %) and times (30, 45 and 60 minutes). After AC and B application, physical chemical and (TAF, AFB1, AFB2, AFG1 and AFG2) analyzes were performed in hazelnut milk and quality changes were revealed. The study was carried out in 2 replicates, the results were subjected to statistical analysis (ANOVA) and the averages of the variation sources that were found important were compared with the Tukey Multiple Comparison Test. In the hazelnut milk used in the research; moisture 74.13-74.43 %, Hunter L * value 61.60- 62.97, Hunter a * value 6.34-6.37, Hunter b * value 12.08-12.99, viscosity 99.90-99.60 (cP), pH 6.08, oil 13.51-14.05% protein 11.25-13.03%, FFA 1.40-1.47 (g/100 g), PN 2.75-2.99 (meq/kg fat), TPM amount 238.13-247.75 (mg GAE/100 g), TT amount 211.23- 215.83 mg/kg), DPPH-RSA ranged from 58.75 to 58.86 %. Aflatoxin limits of samples determined between 2.62-2.75 (μg/kg) for AFB1, 0.31- 0.32 (μg/kg) for AFB2, 3.17-3.33 (μg/kg) for AFG1, 0.52-0.55 (μg/kg) for AFG2 and 6.62-6.95 (μg/kg) for TAF. Effect of A (Absorban) x AR (Additive Ratio) x T (Time) interaction on moisture, Hunter L *, a * and b * color value, viscosity, pH, oil, PV, DPPH-RSA and AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 and TAF levels of hazelnut milks was found significantly (p<0.05). While AR and T factors were effective on FFA, the effect of ARxT interaction on TPM and TT was found to be significant. When used in AC and B in hazelnut milk, Hunter L * and Hunter b * value decreased, on the contrary, Hunter a * value increased slightly in B use and decreased in AC use. The viscosity of the samples increased more than the control samples and according to the use of B, AC gave more viscous products. The pH value was higher in the AC application compared to B and varied between 6.69- 7.25. Although the amount of oil fluctuated with AR, it increased slightly in AR and T. PV decreased with both absorbents and these decreases took place within the same limits. It has been observed that DPPH-RSA decreases due to the decrease of antioxidants such as TT and TFM compared to control samples, and losses increase with the addition of AC. Although FFA decreased only with AR and T factors, it was statistically insignificant. The amount of TPM and TT decreased with both absorbents. The aim of the study was to reduce the amount of aflatoxin in hazelnut milk with AC and B to a large extent, and the amount of TAF in hazelnut milk could be reduced from 6.78 to 1.96, below the legal limit (10 μg / kg). The amounts of AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 were reduced to 0.38, 0.095, 1.17, 0.255, respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAbsorbanlar, Aflatoksin, Aktif Kömür, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Bentonit, Fındık Füresi, Fındık Sütü.,Absorbents, Aflatoxin, Activated Coal, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Bentonite, Hazelnut Milk, Hazelnut Paste.en_US
dc.titleAktif Karbon Ve Bentonit Uygulamasının Fındık Sütünün Aflatoksin Profili Ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisien_US
dc.title.alternativeTHE EFFECT OF ACTIVE CARBON AND BENTONITE APPLICATION ON THE PROFILE OF AFLATOXIN AND QUALITY PROPERTIES OFen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentOrdu Üniversitesien_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2092-1803en_US
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10235801.pdf102358012.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.