Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/1308
Title: Altınordu Kent Merkezi’nin Açık – Yeşil Alanlarının Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi
Other Titles: EVALUATION OF THE CURRENT SITUATION OF THE OPEN-GREEN AREAS OF ALTINORDU CITY CENTER
Authors: Doç. Dr. Yeşil, Murat
Özel Karaağaç, Bağlan
Ordu Üniversitesi
Keywords: Açık-Yeşil Alanlar, Altınordu, Kent, Peyzaj Planlama, Rekreasyon.
Altınordu, City, Landscape Planning, Open-Green Space, Recreation.
Issue Date: 2019
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kentsel yeşil alanlar, kentlerin fiziksel karakterinin oluşmasında belirleyici olup; fonksiyonel ve estetik yönden kentlere önemli katkılar sağlarlar. Aynı zamanda, kenti ferah ve çekici kılan, rekreasyonel kullanım olanakları ile kentlilerin yaşam kalitesini artıran alanlardan biridir. Yeşil alanların yeterlilikleri, işlevleri ve estetik özellikleri kadar; kapladıkları alanlar, kent genelindeki dağılımları ve diğer kent fonksiyonları ile ilişkileri de önemlidir. Bu nedenle, şimdiki ve geleceğe dönük kentsel açık-yeşil alan sisteminin planlama ve tasarım ilkelerinin belirlenmesi çok önemli olacaktır. Bu araştırmada, Ordu kenti Altınordu ilçesinin kent merkezini oluştuan 22 mahallesinde açık-yeşil alanların mevcut durum değerlendirmesi yapılmıştır. Bu kapsamda Altınordu kent merkezinde; mahalle parkları, çocuk oyun alanları, spor alanları, kamusal alanlar, mezarlıklar, tarihi bina ve çevreleri, ormanlık alanlar, ağaçlandırma sahaları, kavşak ve refüjler incelenerek açık-yeşil alanların kentteki dağılım ve miktarları, aktif yeşil alanların mahalle ölçeğindeki dağılımları, büyüklükleri ve kişi başına düşen oranları belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda kent merkezindeki 22 mahallede kent merkezinde kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının standartlara göre 10 m²/kişi olması gerekirken, 4.19 m²/kişi olduğu saptanmış ve standartlara göre yetersiz bulunmuştur. Sonuç olarak araştırma kapsamında özellikle parkların, planlandığı alan açısından, nüfus ve mevcut alan dağılımı bakımından yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda kente yeni açıkyeşil alanlar kazandırılması konusunda potansiyel alanlar belirlenerek öneriler getirilmiştir.
Urban green spaces are the determinants of the physical character of cities; they provide important contributions to cities in terms of functionality and aesthetics. Urban green spaces are one of the urban areas that make the city spacious and attractive, and increase the quality of life of the inhabitants with recreational opportunities. The competence, functional and aesthetic characteristics of the green spaces are as important as the areas they cover, their distribution throughout the city and their relations with other urban functions. Therefore, all these indicators will be very important for determining the planning and design principles of the present and future urban open-green space system. In this research, the current situation of the light-green areas in the 22 neighborhoods of the city of Ordu, Altınordu, was evaluated. In this context; neighborhood parks, children's playgrounds, sports fields, public spaces, cemeteries, historical buildings and their surroundings, forested areas, afforestation areas, intersections and refuges, distribution and amounts of open-green areas in the city, distribution of active green areas in neighborhood scale, size and percapita falling rates were determined. As a result of the study, the amount of active green area per person in the city center in 22 neighborhoods should be 10 m² / person according to the standards and 4.19 m² / person was found to be insufficient according to the standards. As a result, it has been determined that especially the investigated parks are insufficient in terms of the planned area and have a low value in terms of population and area distribution. Suggestions have been made to bring new light-green areas to the city.
URI: http://hdl.handle.net/11489/1308
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baglan_Ozel_Karaagac_tez.pdf102676431.19 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.