Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/1304
Title: Kamu Personel Rejimi ve Taşeronlaşma: Bolu İli Örneği
Other Titles: PUBLIC PERSONNEL ADMİNİSTRATİON AND SUBCONTRACTİNG: THE SAMPLE OF BOLU PROVİNCE
Authors: Doç. Dr. Şahin, Çağatay Edgücan
Karayumak, Muhammet Hüseyin
Ordu Üniversitesi
Keywords: Kamu Personel Yönetiminde Dönüşüm, İstihdam Politikaları, Esnek Çalışma, Güvencesiz İstihdam, Taşeronlaşma, Sosyal Haklar.
Transformation in Public Management, Personnel Administration, Employment Policies, Flexible Working, Precarious Employment, Subcontracting,, Social Rights.
Issue Date: 2019
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: 1979 ekonomik krizi sonrası tüm dünyada hâkim ekonomik ideolojiyi oluş- turmaya başlayan neoliberal anlayışın uluslararası ticarete ve üretim-bölüşüm iliş- kilerine bakış açısı taşeron işçiliğinin yaygınlaşmasına neden olmuştur. İşverenler, işgücü maliyetini azaltma ve emek sürecini kontrol etme gibi nedenlerle taşeron sistemine başvurmaktadır. Birçok açıdan önemli hale gelen ve iş- verenler tarafından yaygın bir şekilde kullanılan taşeron işçiliği, çalışma hayatında birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Buradan hareketle çalışmanın temel amacı, taşeronlaşmanın çalışma koşullarında meydana getirdiği etkileri ortaya koymaktır. Bu çerçevede çalışmanın amacına uygun alan görünümünde olan Bolu ilinde yer alan meslek yüksekokullarında bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırmada nitel yöntem tercih edilmiştir ve elde edilen veriler derinlemesine yüz yüze görüşmeler ile gözlemlere dayanmaktadır. Gerçekleştirilen araştırma sonucunda kamu personel rejiminde gidilen de- ğişikliğin; sadece yasal değişiklikler olduğu ve insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatına hizmet etmediği anlaşılırken çalışanların taşeron firma çalışanı olarak gö- rev yaptıkları dönemlerde de kamu kadrosu aldıkları dönemlerde de eskiden beri süregelen adaletsiz uygulamalara maruz kaldıkları yönünde gözlemler yapılmış ve bulgular elde edilmiştir.
Subcontracting is generally known as a part of a job should have done by another person or organization. Since neoliberalism has formed the dominant economic ideology in the world after the 1973 economic crisis, the international trade and production-distribution relations has led to the widespread of subcontractor labor. Employers are eager to apply the subcontracting system to reduce labor costs and to control the labor process. Subcontracted labor, which has become important in many respects and widely used by employers, brings with it many problems in working life. The main purpose of this study is to reveal the effects of these problems. Thus, a field research was conducted at vocational schools in Bolu city, which was the most suitable area for this study. The researcher conducted face-toface in-depth interviews to collect qualitative data and also made observations. The main findings about this study which focuses on the change in the public personnel regime are as follows: according to workers we interviewed, the new legal framework stayed on the paper, and far from guarantee to decent work, and subcontracted workers still experiencing various injustices as they did before the legislation.
URI: http://hdl.handle.net/11489/1304
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muhammet_Huseyin_Karayumak_Tez.pdf103021811.76 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.