Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11489/1299
Title: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Fizibilite Analizi
Other Titles: FEASIBILITY ANALYSIS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
Authors: Dr. Öğr. Üyesi Akgün, Mithat
Ketenci, Harun Sinan
Ordu Üniversitesi
Keywords: Yenilenebilir Enerji, Enerji Fizibilitesi, Fizibilite Programı
Renewable Energy, Energy Feasibility , Feasibility Software.
Issue Date: 2019
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Ülkelerin, ekonomik ve sosyal olarak kalkınmasında enerji son derece önemli bir rol oynamaktadır. Her geçen gün nüfusun artması, teknolojideki ilerleme, sanayileşme gibi unsurlar enerji ihtiyacını arttırmaktadır. Bu enerji çoğunlukla fosil yakıtlardan karşılanmaktdadır. Fosil yakıtların hızla tükenmesi ve çevreye olan zararlarından dolayı temiz ve sürekliliği olan enerji kaynaklarının araştırılmasını ve kullanınımını zorunlu kılmıştır. Yenilenebilir enerji, ülkelerin kendi enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa bağımlılıklarının azaltılması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanması ve çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açılarından son derece önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı nedeniyle bütün yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma imkanına sahiptir. AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında ülkemizin, özellikle hidrolik, jeotermal, rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyelleri bakımından, son derece elverişli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ülkemizde de yenilenebilir enerji alanında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. 2018 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji toplam kurulu gücü yaklaşık 42.45 GW olarak hesaplanırken, toplam elektrik üretiminin ise %47.94’ü yenilenebilir kaynaklar tarafından karşılanmaktadır. Türkiye gelecek planlamaları kapsamında yenilenebilir enerji konusuna ayrı bir önem vermekte ve ülkemizde bu kaynakların kullanımına yönelik yatırmcılara hem fizibilite hem de teşvikler verilmektedir. Bu tez çalışması ile ülkemizde önemli potansiyele sahip olan; özelde güneş ve rüzgâr enerjisinin fizibilite analizini yapacak, genelde ise eklenecek modüller yardımıyla tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının fizibilite analizinin yapılabileceği bir yazılım programı geliştirilmiştir.Bu yazılım yardımıyla yenilenebilir enerji alanında yatırım yapılması istenen il seçilerek otomatik olarak program tarafından fizibilite analizi yapılması sağlanmış, bu sayede planlanan yatırımın verimli olup olmadığı ve yatırım geri dönüş süresi belirlenmiştir.
Energy plays an extremely important role in the economic and social development of countries. Increasing the population every day, progress in technology, industrialization, such elements increase the need for energy. This energy is mostly from fossil fuels meets. It mandated the exploration and use of clean and sustainable energy sources due to the rapid depletion of fossil fuels and their damage to the environment. Renewable energy is very important in terms of reducing the external dependence of countries by meeting their own energy needs with domestic resources. In addition, it has an important place in terms of ensuring sustainable energy use by diversifying resources and minimizing the damage to the environment. Our country has the opportunity to benefit from all renewable energy sources due to its geographical location and geopolitical structure. In comparison with EU countries, our country has a very favorable position, especially in terms of hydraulic, geothermal, wind and solar energy potentials. In our country, significant progress is being made in the field of renewable energy. As of the end of 2018, Turkey's total installed power of renewable energy is approximately 42.45 GW, while 47.94% of total electricity generation is covered by renewables. In the context of future planning, Turkey gives a separate importance to renewable energy and in our country, both feasibility and incentives are given to investors for the use of these resources. In this thesis, a software program has been developed in which all renewable energy sources can be analyzed with the help of modules that will be added to make a feasibility analysis of solar and wind energy in particular, which has significant potential in our country.With the help of the software prepared, the province requested to be invested in the renewable energy field was selected and the feasibility analysis for the target province was made automatically by the program, thus determining whether the planned investment is annuity and the investment return period.
URI: http://hdl.handle.net/11489/1299
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
H_Sinan_Ketenci_Tez_(baskı)_2.pdf102974345.8 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.