Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1242
Title: Akdeniz Bölgesi (Türkiye) Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Durumu
Other Titles: STATE OF SOCIO-ECONOMIC STRUCTUREER OF FISHERMAN IN THE MEDITERRANEAN SEA OF TURKEY
Authors: Karadal, Emir
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Akdeniz, sosyo-ekonomi, deniz balıkçılığı, Türkiye,Mediterranean Sea, socio economy, marine fisheries, Turkey
Issue Date: 2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma Hatay, Adana, Mersin ve Antalya illeri Akdeniz sahil şeridi Limalarına kayıtlı balıkçı teknesi sahiplerinin avcılık, sosyal ve ekonomik yapılarını ortaya koyarak, birbirleriyle karşılaştırmak suretiyle bölge balıkçılığının sosyo-ekonomik durumunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Örnek sayıları “Tabakalı Örnekleme Yöntemi'ne” göre %95 güven aralığına göre hesaplanmıştır. Anket yapılan tekne sahibi balıkçı sayıları Hatay İli’nde 99, Adana İli’nde 11, Mersin İli’nde 53 ve Antalya İli’nde 89 kişidir. Sahil şeridinde tüm ilçe ve beldelerde faaliyette bulunan 252 adet balıkçı ile anket yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tekne sahiplerinin sosyo ekonomik yönden pek farklı olmadıkları görülmüş, sosyal güvencelerinin olmaması, gelir memnuniyetlerinin düşük olması, bilinçsiz avlanmanın önüne geçilememesi ve denetimlerin yetersiz olması gibi sorunlar tespit edilmiştir.
This research was carried Hatay, Adana, Mersin and Antalya provinces of the Mediterranean Sea coast ports with the fishing vessel owners, by revealing the social and economic structures, by comparing the fisheries in the province to determine the socio-economic status. Samples were selected by "Stratified Sampling Method," with 95% confidence interval. The number of fishing boat owners surveyed in Hatay, 99, Adana is 11, Mersin is 53 and Antalya is 89. Total of 252 fishermen and vessel owners were interviewed on technical characteristics of fishing vessel, fishing gear and other fishing equipment, their social and economical situation, and existing problems were noted and finally solutions were proposed. As a result of the survey, it was observed that there are similarities between the fisherman from all the cities such as on size of vessels, number of crews, lack of satisfactory social security and income appreciation from fisheries and dissimilarities on their social status as education, age distribution, and the reason to be involved in fisheries.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1242
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183-382904 EMİR KARADAL.pdf3829041.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.