Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1167
Title: Fındıkta Verim ve Verime Etki Eden Bazı Özellikler Arasındaki İlişkiler
Authors: Akçin, Yaşar
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Corylus avellana, Fındık, Pomoloji, Verim, Korelasyon,Corylus avellana, Hazelnut, Pomology, Yield, Correlation
Issue Date: 2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma 2008-2009 yıllarında Ordu Gülyalı ilçesinde Kara, Kuş, Palaz, Sivri ve Tombul çeşitleri ile yürütülmüştür. Çalışmada Fenolojik gözlemler, pomolojik özellikler ile verim özellikleri tespit edilmiş ve verim ile diğer özellikler arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkiler araştırılmıştır. Yapılan varyans analizi sonucunda, toplam tomurcuk sayısı ve eksik içli meyve sayısı özellikleri dışında, diğer bütün özellikler arasındaki farklılıklar çeşitlere göre önemli bulunmuştur. İncelenen özelliklerden toplam döllenmiş karanfil sayısı (TDKS), toplam çotanak sayısı (TÇS), hasattaki toplam çotanak sayısı (HTÇS) ve toplam dal sayısı (TDS) ile ortalama verim arasında önemli düzeyde pozitif ilişkiler belirlenmiştir. Verim üzerine diğer özelliklerin etkisi önemsiz çıkmıştır. Fındıkta ortalama verim üzerine etki eden özelliklerin doğrudan ve dolaylı etkileri path katsayıları göz önüne alındığında ortalama verim üzerine TDKS, HTÇS ve TDS’nın TÇS üzerinden olan etkileri doğrudan olan etkilerinden ve TÇS’nın verim üzerine olan doğrudan etkisi de dolaylı etkisinden daha yüksek bulunmuştur.
This study was carried out on hazelnut cultivars Kara, Kuş, Palaz, Sivri and Tombul are grown in Ordu-Gülyalı province in 2008-2009. In study, phenological observations, pomological characteristics and yield features were determined. In addition, coefficient of correlations between yield and yield traits, and direct and indirect effects of the other traits on yield were researched. There were significant differences among cultivars for all yield and other yield traits except of the total bud number and the poor filled nut number traits. As a result of the analysis, significant positive correlations were determined among the number of fertilized female flower (TFFFN), the husk number (THN), the total husk number in harvest period (THNH), and total stem number traits (TSN), and the other correlations were not significant. In result of the path coefficient analysis of direct and indirect affects of the important traits on yield, The indirects effects of TFFFN, THNH and TSN due to THN on yield were higher than their direct effects. And the direct effect of THN on yield was higher than their indirect effect.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1167
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44-276168 YAŞAR AKÇİN.pdf2761681.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.