Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1112
Title: Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Başarılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Other Titles: INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ SUCCESS IN SCIENCE IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Authors: Okutan, Sezayi
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Değişken, Öğrenci başarısı, TEOG sınavı.,Student Achievement, TEOG exam, Variable.
Issue Date: 2017
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı ortaokul eğitim-öğretim yılı birinci öğrencilerinin 2015-2016 ve ikinci dönem yapılan TEOG Fen Bilimleri başarılarına etki eden değişkenleri belirlemektir. Araştırmada ilişkisel araştırma, nedensel karşılaştırma yöntemleri ve seçili örneklem kullanılmıştır. Araştırma Ordu ili Altınordu ilçesinde eğitim gören 14 ortaokuldan seçilmiş 605 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanmış olan bir anket ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde puanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon, iki bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirlemek için bağımsız t testi, ikiden fazla bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerine olan etkisini belirlemek için tek yönlü anova, tek yönlü anovada anlamlı farklılığın nereden kaynaklandığını tespit etmek için Scheffe Testi uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi ise SPSS 22,00 programıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda anne ve babanın eğitim durumu, kardeş sayısı, okul türü, Fen Bilimlerine ayrılan zaman, destekleme kursu alma, seçmeli ders alma, dersi sevme, gelir düzeyi, çalışma odasına sahip olma bağımsız değişkenlerinin, öğrencilerin TEOG Fen Bilimleri başarılarını anlamlı bir şekilde etkilediği, öğretmeni sevme, cinsiyet, proje ödevi alma, evin kira olması gibi bağımsız değişkenlerin ise öğrencilerin TEOG Fen Bilimleri başarılarını etkilemediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca Öğrencilerin 5, 6 ve 7. sınıftaki yılsonu Fen Bilimleri puan ortalamalarıyla TEOG Fen Bilimleri puan ortalamaları arasında yüksek bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.,
This research aims to define variables that had impact on secondary school students’ achievements in science in 2015-2016 school year’s first and second terms TEOG exam by using relational research and causal comparison research designs. The study sample consisted of 605 students who studied in 14 different secondary schools located in Altınordu district in Ordu province selected by selective sampling method. Data was collected through a survey designed by the researcher. The analysis included correlation between scores, independent t test to define the effect of two independent variables on a dependent variable, one way ANOVA to measure the effect on more than two independent variables on a dependent variable, and Scheffe test to determine the source of meaningful differences gathered from one way ANOVA. The analysis were done using SPSS 22. The results illustrated that variables including parents’ educational background, number of siblings, school type, amount of time that students devoted for studying science, having a private room at home, taking tutoring after school, selective courses taken at school, attitudes toward science, level of income are appeared to impact students achievement in TEOG exam. On the other hand, variables including attitudes toward teachers, gender, taking project assignment, staying in rented apartment are observed to have no effect on students’ TEOG performance. Besides these findings, this study also confirmed the positive correlation between participating students’ academic performance during 5th, 6th and 7th grade and their performance in TEOG.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1112
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10166757.pdf101667573.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.