Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1111
Title: Değişik Markalarda Ordu İlinde Satışa Sunulan Yumurtaların Kalite Özeliklerinin Belirlenmesi
Other Titles: DETERMINATION OF EGGS QUALITY TRAITS OF SALE BY DIFFERENT COMPANIES IN ORDU
Authors: Benli, Nurgül
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Egg, quality, albumen index, haugh unit, egg weight,Yumurta, kalite, ak indeksi, haugh birimi, yumurta ağırlığı
Issue Date: 2015
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırma, Ordu ilinde beş farklı üretici firma tarafından satışa sunulan yumurtaların kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yumurtalar marketlerden üretim tarihleri dikkate alınarak aynı gün içerisinde temin edilmiştir. Her firmadan yaklaşık olarak 120 adet yumurta tesadüfî olarak seçilerek laboratuara nakledilmiştir. Burada 24 saat oda sıcaklığında bekletildikten sonra; yumurta ağırlığı, kabuk kalınlığı, şekil indeksi, özgül ağırlık, hava boşluğu, ak indeksi, sarı indeksi, sarı rengi, haugh birimi, mukavemet, et ve kan lekeleri özellikleri belirlenmiştir. Araştırmada üzerinde durulan yumurta kalite özelliklerinden ak indeksi, sarı rengi, mukavemet, özgül ağırlık, hava boşluğu, haugh birimi, et-kan lekesi ve kabuk kalınlığı bakımından gruplar arasında önemli farklılık bulunmuştur(P<0.01). Sarı indeksi ve şekil indeksi bakımından ise gruplar arasında farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir (P>0.05). Araştırmada Ordu ilinde satışa sunulan yumurtaların kabuk kalınlığı, mukavemet, ak indeksi, sarı indeksi, özgül ağırlık değerlerinin düşük, bazı grupların yüksek oranda et-kan lekesi ihtiva ettiği ve şekil indeksinin yüksek olduğu ancak ağırlık ve hava boşluğu bakımından uygun değerlerde bulunduğu belirlenmiştir.,
This research was made to determine quality of eggs which was presented for sale by 5 different companies in Ordu. Eggs were provide from the shops in same day by considering the producing date. Approximately 120 eggs from the each company were chosen coincidentally and transported to the laboratory. In the laboratory after keeping the egss in room temperature 24 hours, weight of egg, shell thickness, shape index, specific gravity, air space, albumen index, yolk index, yolk colour, haugh unit, breaking, meat and bloodspot were determined. In the research it was found out that there were significant differences between the companies of quality of white index, yolk colour, strength, specific gravity, air space, haugh unit, meat and bloodspot and shell thickness. It was found out there is no differences in egg yolk index and shape index. In the research, it was fount out that eggs which were presented for sale in Ordu, were lack of shell thickness, breaking, albumen index, yolk index, specific gravity. Eggs of some companies has high incidence of meat and bloodspot and shape index but weight of egg and air space were appropriate.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1111
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10167004.pdf101670042.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.