Please use this identifier to cite or link to this item: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1098
Title: Damla Sulama Yönteminde Farklı Sulama Uygulamalarının ‘Tombul’ Fındık Çeşidinde Depolama Kalitesine Etkileri
Other Titles: THE EFFECT OF DIFFERENT IRRIGATION TREATMENTS AT DRIP IRRIGATION METHOD ON STORAGE QUALITY IN ‘TOMBUL’ HAZELNUT CULTIVAR
Authors: Akçin, Yaşar
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Keywords: Corylus avellana, damla sulama, depolama, pomoloji, verim,Corylus avellana, drip irrigation, pomology, storage, yield
Issue Date: 2018
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırma, 2015 ve 2016 yıllarında Giresun ilinde yürütülmüştür. Bu araştırmada damla sulama yönteminde farklı sulama konularının fındığın pomolojik özelliklerine ve 12 ay boyunca depolanan fındığın depo kalitesine olan etkisi araştırılmıştır. Deneme, tesadüf parselleri deneme deseninde 3 tekerrürlü, her tekkerrürde 3 ocak olacak şekilde planlanmıştır. Araştırmada, 3 farklı sulama döneminde (D1: Döllenme sonu, meyve tutumu dönemi, D2: Tohum taslağı-embriyo gelişimi dönemi, D3: Hasat olumu önü dönemi), 4 farklı sulama konusu (S1: sulama uygulanmayan konu, S2: D1, D2 ve D3 de sulama, S3: D2 de sulama diğer dönemler susuz, S4: D2 ve D3 te sulama, diğer dönemler susuz) uygulanmıştır. Kabuklu küçük meyve, boş meyve ve kusurlu iç meyve oranları sulama konularından önemli derecede etkilenmiş ve verim en yüksek S2 sulama konusunda belirlenmiştir. Ayrıca 2016 yılında S4 sulama konusundaki verimin, S1ve S3’tekinden daha yüksek olduğu ve S3 sulama konusunun tek başına verime etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. S2 ve S4 sulama konularındaki ocaklarda sağlam meyve oranı ile kabuklu ve iç meyve ağırlığı diğer sulama konularına göre daha fazla bulunmuştur. Kabuklu küçük meyve, kusurlu iç meyve ve boş meyve oranları ise S1 ve S3 sulama konularında daha fazla belirlenmiştir. Kabuklu meyve ağırlığı ve iç meyve ağırlığı değerlerinde S2 ve S4 sulama konularında artış görülürken, göbek boşluğu büyüklüğünde ise azalma tespit edilmiştir. Aynı zamanda, 2016 yılında S2 sulama konusunda çotanaktaki meyve sayısı artmıştır. Fındık ununda L* renk değerine sulama konularının etkisinin olmadığı tespit edilmiş, ancak depolama sürecinde L* değerinde azalma olduğu belirlenmiştir. Renk değerlerinden a*, b*, C* ve h° değerleri sulama konularına, depolama süresine ve yıllara göre farklılıklar göstermiştir. 2015 yılında S4, 2016 yılında ise S2 ve S4 sulama konularındaki örneklerin yağ oranları daha fazla olarak belirlenmiştir. Tohum taslağı-embriyo gelişimi dönemi ve hasat olumu önü döneminde sulama yapılmasının fındığın yağ oranını önemli düzeyde artırdığı sonucuna varılmıştır. Yağ içeriği yıllara ve depolama süresine göre önemli değişim göstermiştir. Sulama konularının protein değerine olan etkisi belirgin olarak tespit edilememiştir. Farklı sulama konularının kül oranına etkisi yıllara göre değişklik göstermiş, depolama sürecinde tüm sulama konularında kül oranında azalma olmuştur. Su aktivitesi değeri sulama konularından etkilenmiş ve bu durum yıllara göre farklılık göstermiştir. S4 sulama konusunda ransimat değeri depolama süresince diğer konulara göre daha uzun süre belirlenmiş ve tüm sulama konularında ransimat değerinde azalma olmuştur. Sulama konularının α-tokoferol oranına belirgin bir etkisi tespit edilememiş ancak depolama sürecinde αtokoferol değeri tüm sulama konularında düşmüştür. 2015 ve 2016 yıllarında yağ asitlerinden palmitik asit (C16:0), oleik asit (C18:1n9c) ve linoleik asit (C18:2n6c) üzerine sulama konularının etkisi önemli (p<0.05) çıkarken, stearik asit (C18:0) üzerine sadece 2016 yılında önemli etki etmiştir. Sulama konularının diğer yağ asitlerine etkisi önemsiz olarak belirlenmiştir. Yağ asitleri kompozisyonuna depolama süresinin etkisi yıllara göre farklılık göstermiştir. Araştırmamızda aflatoksin tespit edilmemiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda S2 ve S4 sulama konularının fındığın pomolojik özelliklerine ve verime olumlu katkılar sağladığı sonucuna varılmıştır.,The study was conducted in Giresun province in 2015 and 2016.
In this study, the effects of different irrigation treatments at drip irrigation on the pomological characteristics of the hazelnuts and on the quality of hazelnuts during storage for 12 months were investigated. The experiment was planned in a randomized block design with three replications and each replicate had three ocak. In the study, 4 different irrigation programs (S1: non-irrigated, S2: irrigated in D1, D2 and D3, S3: irrigated in D2 and non-irrigated in other periods, S4: irrigated in D2 and D3 and non-irrigated in other periods) were applied in 3 different irrigation periods (D1: End of fertiliziation, fruit set period, D2: Ovule and embryo development period, D3:pre-harvest period). The yield, rates of small nut, blank nut, good kernels and defected kernels were significantly affected by irrigation programs and the highest yield was obtained from the S2 irrigation program. In addition, it was determined that the yield from the S4 irrigation program was higher than the yield obtained from S1 and S3 programs and S3 irrigation program had no effect on yield alone in 2016. The good kernel ratio, nut and kernel weights of hazelnuts were found to be higher in ocaks subjected to S2 and S4 irrigation programs compared to the ones subjected to other irrigation programs. The rates of small nut, blank nut and defected kernels were determined to be higher in ocaks subjected to S1 and S3 irrigation programs. While there was an increase in fruit weight and kernel weight of nuts subjected to S2 and S4 irrigation programs, a decrease in size of internal cavity. At the same time, nut number per cluster increased with the application of S2 irrigation program in 2016. It was determined that L* value of hazelnut flour did not affected by irrigation programs, but there was a decrease in L* values during storage period. The a*, b, C* and h° values of color parameters varied depending on the irrigation programs, storage period and years. The fat content of the samples subjected to S4 irrigation in 2015 and S2 and S4 irrigation in 2016 determined to be higher. It was concluded that irrigation during ovule and embryo development and pre-harvest period resulted in a significant increase in the fat content of hazelnuts. The oil content varied considerably depending on the year and the period of storage. No significant effect of irrigation programs on protein value was observed. The effect of different irrigation programs on the ash ratio varied according to the years, and for all irrigation programs, the ash ratio of samples decreased during the storage period. The value of water activity was influenced by irrigation programs and this influence varied depending on the years. Rancidty at value of irrigation program in S4 was determined for a longer period of time than other subjected during the storage period and there was a decrease in rancidity values for all irrigation programs. No significant effect of the irrigation programs on the α-tocopherol ratio was determined, but the α-tocopherol level was reduced during storage for all irrigation programs. While the effect of irrigation program on palmitic acid (C16: 0), oleic acid (C18: 1n9c) and linoleic acid (C18: 2n6c) was significant (p<0.05) in 2015 and 2016, it had a significant impact only on stearic acid in 2016. The effect of irrigation programs on other fatty acids was found to be negligible. The effect of storage time on composition of fatty acids varied according to years. Aflatoxin was not detected in our study. As a result of the study, S2 and S4 irrigation treatments have been contributed on the pomological traits and yield on hazelnut.
URI: http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/1098
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10193519.pdf101935193.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.